Jaarverslag 2013

Woord vooraf

In ons vorige jaarverslag schreven wij dat als gevolg van de verhuizing van ons depot ons bezit geruime tijd ontoegankelijk is geweest. Het afgelopen jaar waren alle werken weer onder handbereik, waardoor het exposeren hiervan weer met kracht ter hand kon worden genomen. Deze hernieuwde aandacht voor één van de hoofddoelstellingen van onze stichting heeft o.m. tot een structurele samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen geleid, waaraan niet alleen werken voor langere tijd in bruikleen worden gegeven, maar waarin ook tijdelijke exposities te zien zullen zijn. Over de eerste hiervan, een expositie van werken van Ger van Norden, is ruimschoots aandacht gegeven in het Dagblad van het Noorden van 24 januari 2013.

Met het opstellen en publiceren van een beleidsplan voldoen wij aan een van de voorwaarden die door de fiscus aan onze stichting worden gesteld voor het behouden van onze status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. In dit beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze wij de doelstellingen van onze stichting realiseren, hoe ons vermogen is/wordt gevormd en welke activiteiten wij hiermee bekostigen. Mede door een legaat dat onze stichting in het verslagjaar mocht ontvangen zijn wij in staat om werken van nieuwe lijsten te voorzien en zo nodig te restaureren.

In het verslagjaar heeft het bestuur vijf maal vergaderd. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven, evenals het adres van het secretariaat. Belangstellenden die vaker en uitgebreider van onze activiteiten willen kennis nemen dan met een jaarverslag mogelijk is verwijzen wij naar onze website, waarop o.m. te zien is waar en wanneer er exposities te zien zijn.

Roel Velthuijs
voorzitter

Depot en collectiebeheer

Het meest courante bezit van de SBBKG is over twee verschillende ruimtes verdeeld in het pand van de Gerrit van Houten Stichting, waarmee de SBBKG in 2010 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Op de begane grond zijn de werken opgeslagen die regelmatig worden uitgeleend, terwijl op de eerste etage de meest kwetsbare werken zijn ondergebracht, voor een deel aan schuifrekken. Het minder courante deel wordt op een zolder bewaard, samen met een verzameling werken die op grond van hun karakter veel opslagruimte vergen.

Met de ruimtes die door de Gerrit van Houten Stichting aan onze stichting beschikbaar zijn gesteld is het mogelijk om ons beleid voor het verwerven van werken van Noordelijke kunstenaars ongewijzigd voort te zetten. Omdat deze ruimtes niet onbegrensd zijn moeten wij steeds kritischer worden bij onze beslissing om werken te aanvaarden, temeer daar aan het bewaren en conserveren hiervan kosten zijn verbonden. Doordat wij de afgelopen jaren drie schenkingen mochten ontvangen waaraan ook een legaat was verbonden heeft onze stichting de financiële armslag gekregen om een deel van deze werken in te laten lijsten.

De opname van het bezit van de SBBKG in een elektronisch gegevensbestand is een weerbarstig onderwerp. Het Adlib registratiesysteem leek daarvoor de beste optie, temeer daar dit systeem ook bij vele musea in gebruik is, waardoor gegevens gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld. Omdat wij enkele jaren geleden een samenwerkingsverband met de Gerrit van Houten stichting zijn aangegaan ligt het echter voor de hand om aansluiting te zoeken bij het registratiesysteem dat bij deze stichting in gebruik is. Daar de gebruiksmogelijkheden hiervan niet op schrift staan en alleen bekend zijn bij de ontwerper is het lastig om over het overnemen van dit systeem een beslissing te nemen. Om ons bij deze beslissing te adviseren hebben wij de hulp van een specialist ingeroepen.

Een tweede probleem bij de invoering van een elektronisch registratiesysteem is dat het bezit van de SBBKG nog nooit volledig is geïnventariseerd en voor zover dat wel is gebeurd slechts op een beperkt aantal kenmerken. Om de gewenste registratie te kunnen uitvoeren moeten de werken eerst zo volledig mogelijk worden beschreven. Zo mogelijk zal ook voor de uitvoering van deze omvangrijke activiteit externe hulp worden gezocht.

Aanwinsten

In het afgelopen jaar mocht de SBBKG schenkingen ontvangen van D. Bruil, Cees Hofsteenge en Dick Leutscher. Door de schenking van eerstgenoemde bezit de SBBKG momenteel zo veel werken van Jan ten Have dat hieruit een interessante expositie kan worden samengesteld. Nadat uit deze werken een keuze zal zijn gemaakt en zullen zijn ingelijst zullen deze in 2014 worden ten toon gesteld.

Presentaties

Toen na het uitruimen van de laatste container alle werken van de SBBKG weer toegankelijk waren konden wij volop aandacht besteden aan het realiseren van de laatste doelstelling van onze stichting: het ten toon stellen van de verworven werken.
Dit heeft geresulteerd in exposities in Beatrixoord, het Eribagebouw, De Harmonie, het Universitair Medisch Centrum Groningen en het gebouw van Sanquin, alle te Groningen. In De Harmonie was de expositie uitsluitend gewijd aan portretten, wat een homogene en zeer interessante tentoonstelling opleverde. Onze eerste grote tentoonstelling in het UMCG was gewijd aan de kunstenaar Ger van Norden, het meest bekend om zijn airbrush werk. Op de culturele pagina van Het Dagblad van het Noorden van 24 januari 2013 is ruimschoots aandacht aan deze expositie gegeven. Met het UMCG hebben wij nadien een overeenkomst voor langdurig bruikleen van werken gesloten ter verfraaiing van de werkkamers van medewerkers.

Website

Onze website draagt sterk bij aan de kennis van het bestaan van onze stichting. Dit komt zowel tot uitdrukking in een toename van het aantal aanbiedingen voor opname in onze collectie als in verzoeken om nadere informatie over onze activiteiten. Wij streven ernaar om de website te actualiseren en de rubriek ‘Kunstwerken uitgelicht’ regelmatig uit te breiden.

Overige activiteiten

Aan het slot van dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de boeken die wij hebben uitgegeven. Voor zover deze publicaties nog leverbaar zijn, zijn deze rechtstreeks bij het secretariaat te bestellen.

Financiën

Door de twee legaten die wij mochten ontvangen is de financiële positie van de SBBKG aanzienlijk versterkt. Dit maakt het mogelijk om werken zo nodig te laten reinigen en opnieuw te laten inlijsten. Dit betekent dat het aantal werken dat wij kunnen uitlenen steeds groter wordt, evenals het aantal exposities dat wij hiermee kunnen samenstellen.
Onze grote dank gaat uit naar de twee erflaters die met hun schenking een substantiële bijdrage leveren om de doelstelling van de SBBKG te realiseren.

 

Inkomsten 2013

Uitgaven 2013

Boekenverkoop

€ 396,00

Bestuurskosten

€ 1.474,76

Rente

€ 719,01

Inlijsten werken

€ 1.983,23

Donaties

€ 305,00

 

 

Legaat D. Stubbe

€ 19.425,00

 

 

 

€ 20.818,10

 

€ 3.458,65

 

Activa

Passiva

Banksaldi

€ 66.672,62

Vrij vermogen

€ 4.747,53

 

 

Legaat mevr. A.E. de Wit

€ 25.000,00

 

 

Legaat Stubbe

€ 21.925,09

 

 

Onderhoud kunstwerken

€ 7.500,00

 

 

Voorbereiden Tentoonstellingen

€ 7.500,00

Totaal

€ 66.672,62

 

€ 66.672,62

Het jaarverslag is tevens te downloaden als een pdf-bestand.