Jaarverslag 2014

Woord vooraf

Eén van de hoofddoelstellingen van de SBBKG is het exposeren van de aan ons toevertrouwde werken. In het afgelopen jaar is aan deze doelstelling ruimschoots inhoud gegeven met exposities in de Noordelijke Kunsthof en in het gebouw van het Eemsfonds, beide in Appingedam en exposities in het Eribagebouw en het Sanquin gebouw van het UMCG, alsmede in de Harmonie in Groningen. De samenwerking met het UMCG  omvat niet alleen tijdelijke exposities, maar ook het uitlenen van werken voor langere tijd.

Nadat wij de voor- en nadelen van verschillende registratiesystemen hadden onderzocht, hebben wij besloten om met het door ons gewenste elektronisch registratiesysteem aan te sluiten bij het systeem dat bij de Gerrit van Houten Stichting is ontwikkeld. Om dit systeem niet alleen voor de ontwerper, maar ook voor gebruikers toegankelijk te maken hebben wij hiervoor in overleg met een externe specialist een uitgebreide handleiding ontwikkeld. Na het gereed komen hiervan wordt er periodiek en in ploegen gewerkt om alle werken van de SBBKG te beschrijven en van een locatiecode te voorzien.

In het verslagjaar heeft het bestuur vijf maal vergaderd. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven, evenals het adres van het secretariaat. Belangstellenden die vaker en uitgebreider van onze activiteiten willen kennis nemen dan met een jaarverslag mogelijk is verwijzen wij naar onze website www.sbbkg.nl Voor vragen en opmerkingen kan ook gebruik worden gemaakt van ons emailadres info@sbbkg.nl 

Roel Velthuijs
voorzitter

Depot en collectiebeheer

Het depot bestaat uit 3 secties. De eerste ligt op de begane grond en is hoofdzakelijk in gebruik als werkruimte van de Gerrit van Houten Stichting. In de kastenwand die in deze sectie aan de SBBKG ter beschikking is gesteld zijn de collecties opgeslagen die regelmatig worden uitgeleend. De tweede sectie ligt hierboven en bevat twee kastenwanden, terwijl het centrum wordt ingenomen door circa 20 schuifrekken. In deze sectie staat of hangt het grootste deel van onze collectie. Een klein deel van deze sectie is in gebruik bij de Cornelis Jetses Stichting en de Gerrit van Houten Stichting. De derde sectie bestaat uit een zolder die wordt gebruikt voor de opslag van werken die veel ruimte nodig hebben zoals de gipsen beeldmodellen van Wladimir de Vries en materiewerken van Ad Pieters. Daarnaast wordt deze sectie gebruikt voor de opslag van werken die zelden of nooit worden uitgeleend.

De werken in de tweede sectie zijn op basis van hun grootte in twee groepen verdeeld en op alfabetische volgorde in de wandkasten geplaatst of opgehangen aan de schuifrekken. In het verslagjaar is begonnen met het opnemen van deze werken in een elektronisch registratiesysteem met de vermelding van de kunstenaar, de titel, het formaat, de techniek en een afbeelding van het werk. Dit is een zeer omvangrijk werk, waaraan met grote regelmaat door drie personen tegelijk wordt gewerkt. Vanwege de nauwe band tussen de SBBKG en de Gerrit van Houten Stichting is bij de keuze van het elektronisch registratiesysteem aangesloten bij het systeem dat bij voornoemde stichting in gebruik is. De mogelijkheden hiervan waren alleen bij de ontwerper bekend, zodat voor het gebruik van dit systeem eerst een handleiding moest worden gemaakt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de voorwaarden voor het gebruik van dit systeem nu zodanig zijn beschreven dat deze ook zonder tussenkomst van de ontwerper toegankelijk zijn.

Geen van de contacten in het afgelopen jaar hebben tot nieuwe aanwinsten geleid. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat wij steeds kritischer moeten zijn bij de aanvaarding van schenkingen, omdat onze opslagruimte beperkt is. Bovendien zijn slechts weinigen die werken aan de SBBKG wensen over te dragen zich ervan bewust dat aan het opslaan, beheer en exposeren kosten zijn verbonden. Door voor zijn werkzaamheden geen onkosten in rekening te brengen streeft het bestuur ernaar deze kosten tot het minimum te beperken.  

In het depot zijn vele uitgaven over het leven en het werk van - voornamelijk - Groninger kunstenaars opgenomen. Van sommige kunstenaars zijn ook persoonlijke bezittingen aanwezig. In het verslagjaar is al deze informatie geordend en toegankelijk gemaakt, zodat deze op een eenvoudige wijze kan worden geraadpleegd. 

Exposities

Evenals in het voorafgaande jaar zijn er in 2014 verschillende exposities van werken uit het bezit van de SBBKG geweest:

  • werk van Jan van der Baan in Sanquin
  • werk van Bosboom e.a. in het Eribagebouw
  • 'Groninger Surprises' in de Noordelijke Kunsthof te Appingedam
  • werk van Ger van Norden in De Harmonie
  • portretten en beelden in het gebouw van het Eemsfonds te Appingedam

De exposanten waren zo enthousiast over ons aanbod dat men ook in de toekomst graag met ons wil samenwerken. Onze hechte band met het UMCG komt tot uitdrukking in de inrichting van een aantal vertrekken in het Eribagebouw, waarvoor door ons een aantal werken voor langere duur in bruikleen is gegeven.

In overleg met de Kunstcommissie van het UMCG hebben wij voor het uitlenen van deze werken een deugdelijke verzekering gesloten. Voor sommige  exposanten zijn de kosten hiervan moeilijk op te brengen. Desondanks zullen wij in de toekomst er strenger op toezien dat het risico op beschadiging of diefstal van de werken uit het bezit van de SBBKG goed verzekerd is.       

Website

Na een analyse van de broncodes die de grondslag vormen van onze bestaande website is besloten deze te vervangen: vanwege onvoldoende documentatie, ontoegankelijk beheer en mogelijke veiligheidsrisico's was het beter om een nieuwe website te ontwikkelen met behoud van het huidige aanzien. Voor de realisatie van deze beslissing hebben we een beroep gedaan op een externe specialist, die zijn  werkzaamheden in het verslagjaar heeft afgerond. Deze zal ook voor het beheer en het onderhoud van de nieuwe website zorgen. De broncodes hiervan zullen aan de SBBKG worden overgedragen, zodat de zorg voor de website zo nodig aan een andere specialist kan worden overgedragen.

Overige activiteiten

Dank zij een legaat zijn wij in staat geweest om een groot deel van de werken van Jan ten Have van nieuwe lijsten te voorzien en hieruit een interessante expositie samen te stellen waarin de verschillende thema's van zijn werk zijn vertegenwoordigd. Deze expositie zal in mei 2015 voor het eerst worden getoond in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Onderzocht wordt de mogelijkheid om samen te werken met de Synagoge. Door onze werken op de gunstige locatie van de Synagoge te kunnen tonen zou hierdoor voor beide partijen een voordelige situatie kunnen ontstaan.                                                             

Bij dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de uitgaven die voor onze rekening en risico zijn uitgegeven. De uitgaven over Jannes de Vries en Wladimir de Vries zijn gebonden en uitgevoerd in kleur en kosten € 10 per exemplaar. De andere uitgaven zijn ingenaaid en uitgevoerd in zwart/wit en kosten € 5 per exemplaar. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat.

Financiën

De SBBKG is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat bij een gift aan deze stichting door de schenker geen schenkings- of successierecht is verschuldigd en dat de schenker de gift van de belasting kan aftrekken.

Inkomsten 2014   Uitgaven 2014  
Boekenverkoop € 180,00  Bestuurskosten € 1361,32 
Rente € 620,47  Inslijsten werken € 5.163,61 
Donaties € 165,00  Kasten archief € 590,00 
Schenking Jan ten Have St. € 6.896,82  Onderhoud Kunstwerken € 7.800,00 
Totaal € 7.862,92  Totaal € 12.400,94 

Balans per 31 december 2014

Activa   Passiva  
Banksaldi € 62.133,98  Vrij vermogen € 4.657,44 
    Legaat mevr. A.E. de Wit € 25.000,00 
    Legaat Stubbe € 21.925,09 
    Schenking Jan ten Have St. € 3.051,45 
    Onderhoud kunstwerken € 7.500,00 
Totaal € 62.133,98   Totaal € 62.133,98 

In  dank ontvingen wij van de inmiddels ontbonden Jan ten Have stichting een schenking van € 6896.82, welke voor een bedrag van € 3845.37 is besteed aan het restaureren en inlijsten van een aantal werken van Jan ten Have.

Het jaarverslag is tevens te downloaden als een pdf-bestand.