Jaarverslag 2015

Woord Vooraf

In het vorige jaarverslag schreven wij dat wij zijn begonnen met het registreren van de vele honderden werken die onze stichting sedert haar oprichting in 1990 heeft verzameld. Dat is een enorm karwei, waarvoor twee bestuursleden met steun van een externe kracht één dag per 2 weken in het depot werkzaam zijn. Het resultaat hiervan is nu al nuttig gebleken. Doordat in het registratiesysteem niet alleen de locatie, maar ook een beschrijving en een afbeelding van alle werken is opgenomen, is het mogelijk om een selectie van werken te maken zonder deze uit hun rekken te halen.  

De doelstelling van de SBBKG omvat niet alleen het verzamelen, documenteren en exposeren van werken van Noordelijke kunstenaars, maar ook het conserveren en restaureren daarvan. Het afgelopen jaar is deze laatste doelstelling pregnant naar voren gekomen in het herstellen c.q. opnieuw inlijsten van een groot aantal werken van C. P. de Wit, die behoren tot de 39 werken die de SBBKG in 2010 van zijn dochter Alida ontving. Als docent aan de Academie Minerva heeft Cornelis Pieter de Wit (1882-1975) een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van een aantal bekende Noordelijke kunstenaars.

In 2015 bestond de SBBKG 25 jaar, dat is gevierd samen met één van de oprichters van de SBBKG en de voorzitter van de Gerrit van Houten Stichting, waarbij de SBBKG sedert 2011 onderdak heeft gevonden. Markante gebeurtenissen uit de afgelopen 10 jaar waren de expositie van werken van Jannes de Vries in Pictura bezocht door circa 5000 bezoekers, de opzegging van het gebruik van ons depot in het voormalige Natuurmuseum, de schenking van circa 300 werken door de Groninger verzamelaar Dirk Stubbe, de schenking van de collectie van werken van Jan ten Have door de naar hem vernoemde stichting en de schenking van de hierboven genoemde collectie van werken van C.P. de Wit. Naast deze collecties ontving de SBBKG van enkele schenkers ook een legaat, waardoor de mogelijkheid om onze doelstelling te realiseren aanzienlijk is vergroot.

In het verslagjaar heeft het bestuur vijf maal vergaderd. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven, evenals het adres van het secretariaat. Belangstellenden die vaker en uitgebreider van onze activiteiten kennis willen nemen dan met een jaarverslag mogelijk is verwijzen wij naar onze website. Voor vragen en opmerkingen kan men gebruik maken van ons emailadres info@sbbkg.nl.

Roel Velthuijs
voorzitter

Depot en collectiebeheer

De kunstwerken uit het bezit van de SBBKG waren tot voor kort alfabetisch op de naam van de kunstenaar geordend. Omdat onze collectie geen statisch maar een dynamisch karakter heeft leidt een consequente toepassing van dit ordeningsprincipe tot problemen, omdat het invoegen van pas verworven werken tot gevolg heeft dat alle werken moeten worden verplaatst. Om dit probleem op te lossen hebben alle werken een eigen locatienummer gekregen.

Daarnaast is vorig jaar een begin gemaakt met het opnemen van alle werken in een elektronisch registratiesysteem met de vermelding van de naam van de kunstenaar, de titel, het formaat, de techniek en een afbeelding van het werk. Een zeer omvangrijk karwei, waaraan in het verslagjaar in groepen bestaande uit twee bestuursleden en een externe kracht intensief is verder gewerkt. Aan het eind van het jaar was meer dan de helft van de werken geregistreerd, zodat wij verwachten dat deze werkzaamheden in 2016 kunnen worden afgerond. Reeds nu al blijkt dat deze registratie van groot nut is voor de samenstelling van nieuwe exposities die worden voorbereid. 

De collectie van de SBBKG is in het verslagjaar uitgebreid met een tiental werken van Hendrik de Vries, een schenking van de Groninger familie Beukema. Hendrik de Vries is vooral bekend geworden als dichter, maar zijn belangstelling ging in zijn jeugd primair uit naar het schilderen. Hij was een autodidact en bijna 40 jaar lid van 'De Ploeg'. Wegens zijn vriendschap met Hendrik de Vries kwam de vader van de huidige generatie van de familie Beukema in het bezit van een groot aantal van zijn schilderijen die voor een deel in de collectie van het Groninger Museum zijn opgenomen. Wij beschouwen de werken die wij mochten ontvangen als een belangrijke uitbreiding van onze verzameling.

Aan het eind van 2015 ontvingen wij van Johan Meijering te Groningen een schenking van 2 schilderijen van Frits Werkman en werken van Arie Zuidersma, bestaande uit 4 doeken, 23 aquarellen, 2 linosneden en circa 80 zeefdrukken, samen met een omvangrijke documentatie over deze werken en een twintigtal boeken over deze kunstenaar. Wij bezinnen ons op de vraag hoe wij van dit bijzondere materiaal een samenhangende expositie kunnen samenstellen.

Tenslotte hebben we het afgelopen jaar de mogelijkheid onderzocht om een expositie samen te stellen uit de werken van Pieter Compaan (1903-1983) die de SBBKG al vele jaren bezit. Zijn werk is abstract van karakter en het exposeren waard. Helaas zijn deze fragiele werken voor een deel te zeer beschadigd om ze ten toon te stellen en het ontbreekt ons aan voldoende financiële middelen om deze te kunnen laten restaureren. Wij hebben daarom moeten besluiten om een expositie van (een deel van) zijn werk voorlopig uit te stellen.

Exposities

Het wordt een traditie om een deel van onze verzameling tijdelijk beschikbaar te stellen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, hetzij als aankleding van werkruimtes, hetzij als een samenhangende expositie. Een voorbeeld van het eerste bestond uit een verzameling van circa 30 schilderijen die door medewerkers werkzaam in het Eribagebouw waren uitgekozen om gedurende bijna een jaar hun kamers te verfraaien. In een omgeving van kunstwerken uit het bezit van het UMCG kwamen deze werken goed tot hun recht. In de zogeheten Blauwe Patio was van

28 april tot 21 juli een mooie expositie van werken van Jan ten Have te zien, geopend in aanwezigheid van de schenkers van deze werken. Na zijn opleiding bij Academie Minerva leidde Jan ten Have een bedrijf in lichtreclame, maar daarnaast was hij als kunstenaar erg actief. Zijn aanleg voor schilderen blijkt onmiskenbaar uit de kwaliteit van zijn werk.

Aan het eind van het jaar was er een expositie van portretten uit het bezit van de SBBKG in het gemeentehuis van Haren. Onze stichting bezit een omvangrijke collectie van portretten, waaruit interessante exposities kunnen worden samengesteld.

Deze expositie is evenals de expositie van werken van Jan ten Have toegevoegd aan de verzameling van 9 exposities van werken van 9 verschillende kunstenaars die wij speciaal voor uitleen in het verleden hebben samengesteld. Op onze website is over deze exposities en de betrokken kunstenaars meer informatie te vinden.

Er zijn een aantal onderwerpen die bij het organiseren van exposities telkens terugkomen, zoals verpakking, vervoer, verzekering, inrichting, promotie, opening, uitnodigingen en opruimen. Om de uitvoering van deze onderwerpen te kunnen controleren is hiervoor een checklist samengesteld aan de hand waarvan ook de ontvangende partij kan controleren of deze aan alle onderwerpen voldoende aandacht heeft gegeven.

Voor het vaststellen van de te verzekeren waarde van de uitgeleende werken heeft één van onze bestuursleden een formule ontwikkeld waarvan de uitkomst slechts weinig afweek van de waarde taxatie door een ervaren taxateur. Het gebruik van deze formule heeft als voordeel dat de waarde van de door ons beschikbaar gestelde werken met het oog op de verzekering snel en consistent kan worden vastgesteld.

Website

Vorig jaar is een nieuwe website ontwikkeld omdat van de bestaande website onvoldoende documentatie bestond, waardoor de noodzakelijke actualisering hiervan niet kon worden gerealiseerd. Een nadeel van de elektronische informatievoorziening via de website is dat de oude gegevens niet bewaard blijven. Om in deze lacune te voorzien ontvingen wij van de Koninklijke Bibliotheek het verzoek om (delen van) onze website te archiveren, een verzoek waaraan wij uiteraard hebben voldaan.

Overige activiteiten

Om onze activiteiten openbaar te maken en te kunnen plannen hebben wij een beleidsplan opgesteld dat is opgenomen op onze website www.sbbkg.nl.

In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe wij de doelstellingen van onze stichting willen realiseren. Tevens wordt hierin vermeld hoe wij hiervoor de financiële middelen proberen te vinden. Dankzij enkele legaten bezit de stichting momenteel een gering kapitaal, maar van een structurele financiering van onze toekomstige activiteiten is geen sprake. In deze tijd van bezuiniging is het ondoenlijk gebleken om het aantal donateurs te verhogen, terwijl het verzoek om een substantiële verhoging van de donatie waarschijnlijk geen enkel effect heeft. 

Een bescheiden bron van inkomsten wordt gevormd door de verkoop van de boeken die in het verleden door de SBBKG zijn uitgegeven. De uitgaven over Jannes de Vries en Wladimir de Vries zijn gebonden en uitgevoerd in kleur en kosten €10 per exemplaar. De andere uitgaven zijn ingenaaid en gedrukt in zwart/wit en kosten € 5 per exemplaar. Geïnteresseerden kunnen zich voor het aanschaffen van deze boeken wenden tot het secretariaat.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur kan zich wel verbinden declaraties van gemaakte kosten te vergoeden.

Financiën

 

01-01-15

31-12-15

Lopende rekening

€ 1.664,87

€ 1.889,56

Spaarrekening

€ 60.469,11

€ 46.445,23

Totaal

€ 62.133,98

€ 48.334,79

 

Inkomsten

Uitgaven

Rente

€ 476,12

Archivaris

€ 8.355,05

Donaties

€ 285,00

Verpakkingsmateriaal

€ 36,30

Boekverkopen

€ 45,00

Kosten documentatie collectie Meijering

€ 3.957,00

 

 

Bestuurskosten

€ 2.256,96

Totaal

€ 806,12

Totaal

€ 14.605,31

 

Balans

Legaat mevr. A.E. de Wit

€ 25.000,00

Archivaris

€ 10.000,00

Onderhoud kunstwerken

€ 7.500,00

Vrij vermogen

€ 5834,79

Totaal

€ 48.334,79

Dankzij een goedgeefse donateur is het bedrag aan donaties vergeleken met vorig jaar licht gestegen. Desalniettemin is het totale bedrag aan donaties bescheiden en nauwelijks voldoende om de productie van het jaarverslag te bekostigen.

Om te trachten het aantal donateurs te vergroten wordt dit jaarverslag op een ruimere schaal verspreid dan in de afgelopen jaren.

Het jaarverslag is tevens te downloaden als pdf-bestand.

Bijlagen: