Jaarverslag 2016

Woord vooraf

De doelstelling van de SBBKG omvat het verzamelen, documenteren, exposeren, conserveren en restaureren van werken van Noordelijke kunstenaars. De meeste tijd is het afgelopen jaar besteed aan het registreren en documenteren van de werken die de afgelopen 25 jaar aan de SBBKG zijn geschonken. Het resultaat hiervan is dat thans nagenoeg alle werken zijn gefotografeerd, beschreven, in een database zijn opgenomen en van een locatiecode zijn voorzien. Wij verwachten dat dit zeer omvangrijke werk in 2017 zal zijn voltooid. Het is onze bedoeling om deze database daarna voor derden toegankelijk te maken ten behoeve van studie en onderzoek

Wij streven ernaar om de aan ons toevertrouwde werken niet alleen voor het nageslacht te bewaren, maar ook te exposeren. Zo was er het afgelopen jaar in de Zilverkamer in Appingedam een expositie van werken waarop locaties uit de provincie Groningen worden afgebeeld. Deze expositie met de titel Groninger Land trok circa 5000 bezoekers.

Reeds een aantal jaren bestaat er een vruchtbare samenwerking met de Kunstcommissie van het UMCG. Deze samenwerking kwam in het verslagjaar o.m. tot uitdrukking in het uitlenen van een dertigtal werken ter verfraaiing van de gangen en werkruimtes in het Eribagebouw, in aanvulling op de werken uit eigen bezit die in dit gebouw te zien zijn. Uit reacties van de gebruikers van deze ruimtes weten wij dat onze inbreng op grote prijs wordt gesteld.

Het afgelopen jaar mochten wij weer enkele interessante schenkingen ontvangen, i.c. 11 werken van Berend Hoving, 3 werken van Frits Werkman en een aanvulling van een eerder ontvangen schenking van werken van Arie Zuidersma. Met een twintigtal exemplaren van een monografie over deze kunstenaar kreeg onze bibliotheek over Groninger kunstenaars een waardevolle uitbreiding.

Een probleem waarvoor wij naarstig een oplossing zoeken is het vinden van geschikte kandidaten voor de aanvulling van ons bestuur. Een bestuursfunctie wordt niet gehonoreerd, zodat wij voor de vervulling hiervan vrijwilligers zoeken die zich voelen aangesproken door de doelstelling van onze stichting.

In het verslagjaar heeft het bestuur viermaal vergaderd, iets minder dan gebruikelijk.  De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven, evenals het adres van het secretariaat.

Roel Velthuijs

Depot en collectiebeheer

Het depot van de SBBKG is gevestigd in de Gerrit van Houten Stichting en bestaat uit drie afdelingen: een zolder, met stellingen en schuifrekken, waarin het merendeel van het bezit van de SBBKG is ondergebracht, een werkruimte die wordt gedeeld met de Gerrit van Houten Stichting met aan één zijde stellingen met werken die regelmatig worden geëxposeerd en een zolder met werken die veel ruimte in beslag nemen zoals de gipsen modellen van werken van Wladimir de Vries en de materiekunst van Ad Pieters. Op de schuifrekken zijn olieverfschilderijen van C.P. de Wit en een selectie van werken van Jan ten Have ondergebracht, alsmede werken waarvan het formaat te groot is om in de stellingen te kunnen worden geplaatst.

De beperkte ruimte die ons ter beschikking staat dwingt ons om zorgvuldig te overwegen welke schenkingen wij wel of niet (voor een deel) kunnen aanvaarden. Dankzij de ruimhartige gastvrijheid van de Gerrit van Houten Stichting kunnen wij t.o.v. een schenker van door ons aanvaarde werken de verplichting op ons nemen om als een goed huisvader voor deze werken te zorgen, maar deze verantwoordelijkheid weegt zwaar en dwingt ons zorgvuldig een keuze te maken welke werken wij wel of niet in ons depot kunnen opnemen. Daar komt bij dat de waardering voor de kwaliteit van een werk niet altijd dezelfde blijft en in de tijd verschuift. Op grond van het oordeel van één of meer vakspecialisten proberen wij bij dit dilemma tot een afgewogen oordeel te komen.

Een andere zwaarwegende beperking bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij geen financiële middelen hebben om werken aan te kopen. Ons vermogen is grotendeels opgebouwd uit legaten, veelal afkomstig van erven van kunstenaars die zich realiseren dat de zorg voor de werken van hun (voor)ouders kosten met zich meebrengt. Uiteraard is deze omstandigheid voor ons geen reden om een schenking van werken te aanvaarden, maar wij zijn de potentiële schenkers altijd dankbaar voor hun bijdragen. Zonder deze financiële steun en de gelden die wij van onze donateurs ontvangen zouden wij de doelstelling van onze stichting niet kunnen realiseren.

Door de opname van onze werken in een computerbestand is het mogelijk om uit ons totale bezit exposities per thema samen te stellen. Daarnaast ontwikkelen wij kant en klare exposities van werken van één kunstenaar waaruit de potentiële exposanten een keuze kunnen maken.

Door een schenking van zijn dochter is de SBBKG in het bezit gekomen van een dertigtal schilderijen van C.P. de Wit, docent aan de academie Minerva in de eerste helft van de 20e eeuw. Deze schilderijen zijn voor een deel vervuild en sommige lijsten zijn hoognodig aan restauratie toe. Restauratie is kostbaar, maar wij beraden ons op de mogelijkheid dit erfgoed in een beter staat te brengen.

Exposities

Een aansprekend voorbeeld van de mogelijkheden die de registratie en opname in een computerbestand van de werken uit het bezit van de SBBKG biedt is de expositie die van mei tot augustus 2016 te zien is geweest in de Zilverkamer in Appingedam. Deze expositie was samengesteld uit werken die het Groninger Landschap tot onderwerp hebben en trok circa 5000 bezoekers. De herkenbaarheid van de geschilderde locaties heeft bij deze belangstelling ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.

Evenals verleden jaar zijn er in 2016 door de SBBKG aan het UMCG weer een dertigtal werken beschikbaar gesteld ter verfraaiing van de kamers en de openbare ruimtes van het Eribagebouw. Het UMCG bezit een mooie collectie kunstwerken waarvan een selectie in het Eribagebouw wordt getoond. Mede vanwege de ruimte die dit gebouw biedt komen niet alleen deze werken, maar ook de door ons ter beschikking gestelde werken hier goed tot hun recht.

In het gemeentehuis van Haren zijn in het verslagjaar twee exposities van werken uit het bezit van de SBBKG te zien geweest, één van portretten en één van een selectie van de expositie 'Groninger Land' uit Appingedam. Een voordeel van deze locatie is dat de werken onder de aandacht van een relatief groot publiek worden gebracht, één van de doelstellingen van de SBBKG.

Ten behoeve van de verzekering van de door ons uitgeleende werken is door ons een formule voor de waardebepaling ontwikkeld waarvan de uitkomst niet substantieel afwijkt van de taxatiewaarde die door een beëdigd taxateur van de betrokken werken is vastgesteld. Het gebruik van deze formule heeft als voordeel dat de waarde van de door ons ter beschikking gestelde werken snel en en consistent kan worden vastgesteld. Niet alleen over de verzekering, maar ook over vele andere onderwerpen die bij het organiseren van een expositie een rol spelen moeten er telkens weer duidelijke afspraken worden gemaakt. Om hierbij niets over het hoofd te zien gebruiken wij sedert vorig jaar een checklist, waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

Teneinde onze taak te verlichten hebben wij dit jaar voor het vervoer van grote hoeveelheden werken voor het eerst gebruik gemaakt van een professionele vervoerder, hetzelfde bedrijf dat voor ons het inlijsten van werken verzorgt. Deze vervoerskosten zijn voor rekening van de exposant, tenzij er dwingende redenen om deze hierin tegemoet te komen.

Overige activiteiten

Onze website blijkt een nuttig hulpmiddel voor ons contact met de buitenwereld. Via ons emailadres ontvangen wij regelmatig verzoeken om informatie over kunstenaars en hun werk. Ook komen via onze website contacten tot stand met personen die overwegen om werken van Noordelijke kunstenaars aan onze stichting te schenken. In de regel brengen twee bestuursleden dan een bezoek aan de betrokken persoon om te kunnen beoordelen of de onderhavige werken in onze verzameling passen. Zo kwamen in de afgelopen twee jaar 5 museale werken van Frits Werkman in ons bezit, evenals vele werken van Arie Zuidersma samen met een omvangrijke documentatie over deze kunstenaar.

In onze website hebben wij een beleidsplan opgenomen, waarin wij hebben aangegeven hoe wij de doelstellingen van onze stichting willen realiseren en wij hiervoor de financiële middelen trachten te vinden. Zoals vele Algemeen Nut Beogende Instellingen kent de SBBKG geen structurele financiering, maar dank zij enkele legaten hebben wij momenteel enige ruimte om het hoognodige te kunnen financieren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de bestuursleden geen beloning voor hun activiteiten ontvangen.

Een bescheiden bron van inkomsten wordt gevormd door de verkoop van boeken die in het verleden door de SBBKG zijn uitgegeven. Onze uitgaven over Jannes de Vries en Wladimir de Vries zijn gebonden en uitgevoerd in kleur en kosten € 10 per exemplaar. De andere uitgaven zijn ingenaaid en gedrukt in zwart/wit. Voor zover deze nog verkrijgbaar zijn kosten deze € 5 per exemplaar. Geïnteresseerden kunnen zich voor de aanschaf van deze boeken wenden tot het secretariaat.

Financiën

 

01-01-16

31-12-16

Lopende rekening

€1.889,56

€848,12

Spaarrekening

€46.445,23

€39.703,17

 Totaal

€48.334,79

€40.551.29

 

Inkomsten

Uitgaven

Rente

€232,94

Archivaris

€4.991,25

Donaties

€490,00

Richards

€3.597,76

Boekverkopen

€145,00

Bestuurskosten

€662,43

Exposities

€600,00

 

 

Totaal

€1.467,94

Totaal

€9.251,44

 

Balans

Legaat mevr. A. E. de Wit

€25.000,00

Archivaris

€5.000,00

Onderhoud kunstwerken

€7.500,00

Vrij vermogen

€3.051,29

Totaal

€40.551,29

Dankzij een goedgeefse donateur is het bedrag aan donaties vergeleken met vorig jaar licht gestegen. Richards KUNSTinLIJSTEN heeft op voortreffelijke wijze een aantal werken gerestaureerd en/of van nieuwe lijsten voorzien.

De post 'exposities' betreft de bijdrage van de Zilverkamer te Appingedam en van de Culturele Raad Haren voor een deel van de door ons gemaakte expositiekosten.

Het jaarverslag is ook te downloaden als pdf-bestand.