Jaarverslag 2017

Woord vooraf

Ook het afgelopen jaar hebben we weer zeer veel tijd besteed aan het inventariseren van de werken van onze stichting. Naarmate de inventarisatie vorderde kwamen er ook werken tevoorschijn die ooit aan de verzameling waren toegevoegd, maar waarvan het bezit onbekend was. Het grootste deel van deze werken is opgeborgen in een ladekast waardoor deze gemakkelijk toegankelijk zijn. Een aantal daarvan hebben we laten inlijsten en zijn nu te zien bij het UMCG.

De samenwerking met het UMCG heeft in het verslagjaar gestalte gekregen in een expositie van portretten in de zogeheten Blauwe Patio, en in het beschikbaar stellen van werken in gangen en kamers van het Eribagebouw. Door de dagelijkse nabijheid van deze werken was bij sommigen de band met deze werken zo gegroeid dat men het spijtig vond hiervan afscheid te moeten nemen.

Een beperking van een expositie in de blauwe Patio is dat deze ruimte slechts door weinig bezoekers van het UMCG wordt bezocht. Daar aan deze ruimte een nieuwe bestemming wordt gegeven is deze voor geruime tijd niet meer voor expositie beschikbaar. In overleg met de afdeling Kunstzaken wordt momenteel in het UMCG een nieuwe expositieruimte gezocht die waarschijnlijk in de buurt van het restaurant ligt. Daar dit gebied dagelijks door meer dan 1000 mensen wordt bezocht zou deze ruimte voor de expositie van onze werken ideaal zijn.

Eind vorig jaar is er overleg geweest met erven van de schilder Max van der Wissel, docent en later directeur van Academie Minerva, over de schenking van een deel van zijn werken aan de SBBKG. Deze werken zouden uitstekend passen bij de werken die wij reeds van deze schilder in ons bezit hebben. Nadat de familie een keuze zal hebben gemaakt zullen wij weer met de erven in contact treden voor het maken van een selectie uit deze omvangrijke verzameling.

In het vorige jaarverslag schreven wij dat wij naarstig op zoek zijn naar kandidaten voor de aanvulling van ons bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat in december j.l. Marcel Stoeten tot het bestuur is toegetreden, medewerker van het Nederland Rusland Centrum. Omdat hij al enkele jaren een belangrijke rol vervult bij onze inventarisatie-werkzaamheden kent deze als geen ander de werken die de SBBKG bezit. Momenteel vindt er overleg plaats over een verdere versterking van ons bestuur.

In het verslagjaar heeft het bestuur viermaal vergaderd. Sedert december wordt de secretarisfunctie vervuld door Felix Schreuder en is Hans van Koningsbrugge benoemd tot penningmeester.

Roel Velthuijs

voorzitter

Depot en collectiebeheer

Het depot van de SBBKG is gevestigd in de Gerrit van Houten Stichting en bestaat uit drie afdelingen: een zolder met stellingen en schuifrekken waarin het merendeel van het bezit van de SBBKG is ondergebracht, een werkruimte die wordt gedeeld met de Gerrit van Houten Stichting met stellingen met werken die regelmatig worden uitgeleend en een zolder met werken die veel ruimte in beslag nemen zoals gipsen modellen van werken van Wladimir de Vries en de materiekunst van Ad Pieters.  Vanwege hun kwetsbaarheid zijn de olieverfschilderijen van C.P. de Wit en de werken van Jan ten Have aan de schuifrekken opgehangen. Ook worden op deze rekken de werken bewaard die te groot zijn om in de stellingen te kunnen worden geplaatst.

Een omvangrijk werk dat bijna is voltooid is het inventariseren, fotograferen, beschrijven en van een locatienummer voorzien van alle werken uit het bezit van de SBBKG. Het nut hiervan is evident omdat wij nu met behulp van een computer een nieuwe expositie kunnen samenstellen zonder de onderhavige werken van hun plaats te halen. Gebleven is de mogelijkheid om een keuze te maken uit een tiental kant en klare exposities.

De beperkte ruimte die ons ter beschikking staat dwingt ons om zorgvuldig te overwegen welke schenkingen wij wel of niet (voor een deel) kunnen aanvaarden. Dank zij de ruimhartige gastvrijheid van de Gerrit van Houten Stichting kunnen wij t.o.v. een schenker van de door ons aanvaarde werken de verplichting op ons nemen om als een goed huisvader voor deze werken te zorgen, maar deze situatie brengt met zich mee dat wij vaak een keuze moeten maken uit de (verzamelingen van) werken die ons worden aangeboden. Daar komt bij dat de waardering voor een werk niet altijd dezelfde blijft. Op grond van het oordeel van één of meer vakspecialisten proberen wij bij dit dilemma tot een afgewogen oordeel te komen.

Een andere zwaarwegende beperking bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij geen financiële middelen hebben om werken aan te kopen. Ons vermogen is grotendeels verworven uit legaten, soms afkomstig van erven van kunstenaars die zich realiseren dat de zorg voor de werken van hun (voor)ouders kosten met zich meebrengt. Uiteraard is deze situatie voor ons geen voorwaarde om een schenking van werken te aanvaarden, maar wij zijn altijd dankbaar voor een financiële bijdrage in de kosten van het bewaren en (doen) exposeren hiervan. Zonder financiële steun zouden wij de doelstelling van de SBBKG niet kunnen realiseren.

Sommige van de aan ons toevertrouwde werken zijn ernstig vervuild, zoals de olieverfschilderijen van C.P. de Wit die ons door zijn dochter zijn geschonken. Daar ons de financiële middelen ontbreken om deze werken te laten schoon maken zijn wij bezig hiervoor subsidie te verkrijgen.

Exposities

Zoals bekend is de doelstelling van de SBBKG niet alleen het bewaren van werken van kunstenaars uit Groningen en omgeving, maar ook deze te (doen) exposeren. Zo hebben we het afgelopen jaar weer een dertigtal werken beschikbaar gesteld voor de gangen en werkkamers van het Eriba gebouw. Het UMCG beschikt over een mooie verzameling van werken van Noordelijke kunstenaars en de combinatie daarvan met een selectie van werken van de SBBKG levert een fraai resultaat op. Op uitnodiging van de directie van het UMCG heeft het voltallige bestuur een bezoek aan het Eriba gebouw gebracht om hiervan kennis te kunnen nemen. Ook is er dit jaar weer een expositie in de blauwe Patio van het UMCG geweest, samengesteld uit de omvangrijke reeks portretten die de SBBKG in de loop van de jaren heeft verworven.

Als bijdrage in de kosten voor het onderhouden, vervoer en verpakken van werken ten behoeve van tentoonstellingen vragen we hanggeld voor de door ons ter beschikking gestelde werken. Ten behoeve van de verzekering van deze werken hanteren wij een formule waarvan is gebleken dat de uitkomst nauwelijks afwijkt van de taxatiewaarde die door een beëdigd taxateur wordt vastgesteld. Het gebruik van deze formule heeft als voordeel dat deze waarde snel en consistent kan worden bepaald.

Niet alleen over de verzekering, maar ook over vele andere onderwerpen die bij het organiseren van een expositie een rol spelen, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Om hierbij niets over het hoofd te zien hebben we een checklist ontwikkeld waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het inschakelen van een professionele vervoerder voor het vervoer van grotere hoeveelheden werken naar de exposanten. Dit vervoer wordt uitgevoerd door hetzelfde bedrijf dat ook het (opnieuw) inlijsten van werken en zo nodig het repareren van lijsten verzorgt. De kosten voor het vervoer van deze werken zijn voor rekening van de exposant, tenzij er dwingende redenen zijn om deze hierin tegemoet te komen.           

Overige activiteiten

Onze website is een nuttig hulpmiddel voor ons contact met de buitenwereld. Via ons emailadres ontvangen wij regelmatig verzoeken om informatie over Noordelijke kunstenaars en hun werk. Ook komen via onze website contacten tot stand met personen die overwegen om werken van Noordelijke kunstenaar aan de SBBKG te schenken. In de regel brengen dan twee bestuursleden een bezoek aan de betrokken persoon om te kunnen beoordelen of de onderhavige werken in onze verzameling passen.

Het afgelopen jaar kwamen wij via onze oud-voorzitter Kees Dijkhuizen in contact met een dochter van Max van der Wissel, docent en later directeur van Academie Minerva. Hij was zowel graficus, kunstschilder en tekenaar en schilderde veel landschappen en portretten. Zijn dochter bezit een omvangrijke collectie werken en nadat de familie hieruit een keuze heeft gemaakt zou zij deze aan de SBBKG willen schenken. Deze collectie is zo omvangrijk dat wij in dat geval hieruit slechts een deel aan onze verzameling kunnen toevoegen.

In onze website hebben wij een beleidsplan opgenomen, waarin wij hebben aangegeven hoe wij de doelstellingen van onze stichting willen realiseren en wij hiervoor de financiële middelen trachten te vinden. In het afgelopen jaar is dit beleidsplan geactualiseerd, waarbij o.m. het werkterrein van de SBBKG nader is omschreven. Wanneer de inventarisatie van ons bezit zal zijn afgerond gaan wij onderzoeken of en zo ja op welke wijze ons bezit toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek.

Een bescheiden bron van inkomsten wordt gevormd door de verkoop van boeken die in het verleden door de SBBKG zijn uitgegeven. Onze uitgaven over Jannes de Vries en Wladimir de Vries zijn gebonden en kosten thans € 15 (excl. € 3,80 portokosten) per exemplaar. De andere uitgaven zijn ingenaaid en gedrukt in zwart/wit. Voor zover deze nog verkrijgbaar zijn kosten deze € 5 (excl. € 3,80 portokosten) per exemplaar. Particulieren kunnen zich voor de aanschaf van deze boeken wenden tot het secretariaat. Dit kan ook informatie geven over de leveringsvoorwaarden die voor deze uitgaven voor de boekhandel gelden.

Het bestuur heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Nel Meijer heeft haar bestuurs-lidmaatschap beëindigd, Hans van Koningsbrugge is benoemd tot penningmeester, Felix Schreuder tot secretaris en als nieuw lid is Marcel Stoeten tot het bestuur toegetreden.

Financiën

Balans

  01-01-2017 31-12-2017
Lopende rekening €848,12 €1666,69
Spaarrekening €39.703,17 €33.527,74
Totaal €40.511,29 €35.194,43

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten     Uitgaven  
Verkoop boeken €30,00   Archivaris €1579,05
Donaties €480,00   Bankkosten €158,27
Handgeld €1500,00   Inlijsten + vervoer €4182,96
Rente €49,57
 
Bestuurskosten €635,85
      Jaarverslag €69,30
      Fotograaf €428,00
      Verzekering €363,00
Totaal €2059,57   Totaal €7416,43

In het totaal hebben de uitgaven het afgelopen jaar € 5356,86 meer bedragen dan de inkomsten. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor de inventarisatie, registratie en conservering van de aan ons toevertrouwde werken. Wij streven ernaar om met het verkrijgen van subsidies de financiële middelen te verwerven om meer restauratiewerkzaamheden te kunnen realiseren.

Uitgaven verschenen onder auspiciën van de SBBKG

Een overzicht van uitgaven van de SBBKG kunt u hier vinden.

Download

Het jaarverslag is ook te downloaden als pdf-bestand.