Jaarverslag 2018

Woord vooraf

Het jaar 2018 werd afgesloten met de voltooiing van het registratiesysteem van de werken in het bezit van onze stichting. Hiermee kwam een einde aan een zeer omvangrijk en arbeidsintensief werk, waarmee wij eind september 2014 zijn begonnen. Van ieder werk is nu een afbeelding en een beschrijving opgenomen in een elektronisch databestand en via een locatiecode is de plaats te vinden waar dit werk in ons depot is opgeborgen.

In 2011 is onze stichting in het bezit gekomen van een 60-tal werken van Cornelis Pieter de Wit, in de eerste helft van de vorige eeuw als docent verbonden aan Academie Minerva. Tot deze verzameling behoren 35 olieverfschilderijen die hoognodig professioneel dienen te worden gereinigd, maar daarvoor ontbreken ons tot nu toe de nodige middelen. In het afgelopen jaar zijn wij daarom begonnen om voor dit doel fondsen te verwerven. Aan onze doelstelling om de aan ons toevertrouwde werken zo nodig te laten conserveren wordt hiermee concreet gestalte gegeven.

Het afgelopen jaar is ook weer de nodige aandacht gegeven aan het exposeren van werken. Onze samenwerking met het UMCG vormt hiervoor een vaste peiler, maar ook is er aan het eind van het vorige jaar in samenwerking met SNS Eemsmond weer een expositie tot stand gekomen in De Zilverkamer in Appingedam. Samen met het fraaie Groninger zilver dat daar te bewonderen is komen de van ons in bruikleen verworven werken daar goed tot hun recht.

Aan het eind van 2018 mochten wij Ben Remkes als nieuw bestuurslid verwelkomen. Ben is beeldend kunstenaar, oprichter van de stichting 'Kunst en Cultuur' en als docent verbonden geweest aan de Kunstacademies in Maastricht en Groningen. Daar verjonging van ons bestuur noodzakelijk is blijven wij op zoek naar een verdere versterking hiervan.

In het verslagjaar heeft het bestuur vijfmaal vergaderd, zoals gebruikelijk altijd bij één van de bestuursleden thuis. In het verslagjaar zijn er geen wijzigingen geweest in de personen die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen.

Roel Velthuijs
voorzitter

Depot- en collectiebeheeer

Sedert 2011 is het depot van de SBBKG gehuisvest in de Gerrit van Houten Stichting. Dit depot omvat drie afdelingen: een zolder met stellingen waarin het merendeel van het bezit van de SBBKG is ondergebracht, een werkruimte die wordt gedeeld met de Gerrit van Houten Stichting met stellingen waarin werken zijn opgeslagen die regelmatig worden uitgeleend en een zolder met werken die veel ruimte in beslag nemen zoals gipsen modellen van beelden van Wladimir de Vries en de materiekunst van Ad Pieters. Het voordeel van de schuifrekken is dat de werken die daaraan zijn opgehangen zoals olieverfschilderijen van Cornelis Pieter de Wit en werken van Jan ten Have gemakkelijk kunnen worden getoond aan geïnteresseerden die zich een oordeel willen vormen over de kwaliteit van deze werken.

Aan het eind van dit verslagjaar hebben wij de laatste hand gelegd aan de inventarisatie en beschrijving van meer dan 2000 werken ten behoeve van de opname hiervan in een elektronisch databestand. Van alle werken is tevens een foto gemaakt. Door deze uitgebreide registratie is de toegankelijkheid van deze werken aanzienlijk vergroot. Hierdoor konden wij b.v. snel voldoen aan het verzoek om een digitale afbeelding te sturen van het schilderij van Cornelis Pieter de Wit 'Alida Elisabeth Butter, echtgenote van C.P. de Wit, aan het weefgetouw' (1913) ten behoeve van de catalogus De Ploeg-Avant Garde 1918-1928 bij de succesvolle tentoonstelling die het afgelopen jaar in het Groninger Museum werd gehouden.

De beperkte ruimte die ons ter beschikking staat dwingt ons om zorgvuldig te overwegen welke schenkingen wij wel of niet (voor een deel) kunnen aanvaarden. Dankzij de ruimhartige gastvrijheid van de Gerrit van Houten Stichting kunnen wij t.o.v. een schenker van de door ons aanvaarde weken de verplichting op ons nemen om als een goed huisvader voor deze werken te zorgen, maar deze situatie brengt met zich mee dat wij een keuze moeten maken uit de werken die ons worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de selectie die wij gemaakt hebben uit een grote verzameling werken van Max van der Wissel die ons in dit verslagjaar door zijn erven is aangeboden. Evenals Cornelis Pieter de Wit is deze tekenaar en schilder docent geweest aan Academie Minerva en ruimschoots gekwalificeerd om zijn werk in onze verzameling op te nemen. De hoeveelheid tekeningen van zijn hand die ons werd aangeboden was echter dermate omvangrijk dat wij genoodzaakt waren hieruit een strenge selectie te maken.

Een andere zwaarwegende beperking bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij over onvoldoende financiële middelen beschikken om werken aan te kopen. Ons vermogen is grotendeels verworven uit legaten en erfenissen, soms via erven van kunstenaars die zich realiseren dat de zorg voor de werken van hun (voor)ouders kosten met zich meebrengt. Uiteraard is deze situatie voor ons geen voorwaarde om een schenking te aanvaarden, maar wij zijn altijd dankbaar voor een financiële bijdrage in de kosten van het bewaren en (doen) exposeren van deze schenking.

Exposities

Ook het afgelopen jaar zijn werken uit het bezit van de SBBKG op verschillende locaties geëxposeerd. De werken die een jaar eerder in de werkkamers en openbare ruimtes van het Eribagebouw te zien waren zijn daar in het verslagjaar gebleven. In een rondleiding door de directeur Henk Heidekamp hebben de bestuursleden met eigen ogen kunnen zien hoe vloeiend deze werken in de bestaande collectie van het UMCG zijn ingepast. In het tweede kwartaal van 2019 zullen deze werken worden verwisseld.

Ook is er weer een expositie geweest in het hoofdgebouw van het UMCG, niet ver van het restaurant. Met een verwijzing naar de herkomst van deze werken wilden wij onze naamsbekendheid versterken en wijzen op de mogelijkheid om bij de SBBKG werken in bruikleen te ontvangen.

Tenslotte was er aan het eind van het verslagjaar een expositie van portretten in De Zilverkamer in Amsterdam. De opening daarvan werd verricht door de schilder Herman van Hoogdalem, bekend om zijn prachtige portretten van mensen met dementie. De samenwerking met De Zilverkamer, de vestigingsplaats van de Stichting SNS Eemsmond, leidde andermaal tot een fraai resultaat.

Door de opname van de werken van de SBBKG in een elektronisch databestand is het mogelijk om gelegenheidsexposities samen te stellen aan de hand van een bepaald thema. Omdat lang niet alle werken zijn ingelijst kunnen aan het exposeren hiervan extra kosten zijn verbonden. In dat geval zullen wij na overleg met de exposant bepalen hoe deze kosten worden verdeeld.

Als bijdrage in de kosten voor het onderhoud en de opslag van werken in ons depot vragen wij hanggeld. Ook de bescheiden kosten voor het vervoer door een professionele vervoerder en de verzekering van spijker tot spijker zijn voor rekening van de exposant. Voor deze verzekering hanteren wij een formule die gemakkelijk is te hanteren en waarvan de uitkomst blijkens onze ervaring nauwelijks afwijkt van de taxatiewaarde die door een professionele taxateur wordt vastgesteld.

Om in het overleg met een potentiële klant geen onderwerpen over het hoofd te zien hebben we een checklist opgesteld. Hierin wordt een tijdsplanning aangegeven en wordt per deelonderwerp vastgelegd wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is.

Overige activiteiten

In ons depot bevindt zich een grote verzameling werken van Cornelis Pieter de Wit, in de eerste helft van de vorige eeuw als docent verbonden aan Academie Minerva. Deze werken zijn ons geschonken door Alida de Wit, zijn enige dochter, die in 2011 is overleden. Voor haar was het van groot belang te weten dat deze werken na haar dood goed zouden worden bewaard. Bij het overbrengen van deze werken van haar huis naar ons depot bleek dat de 35 olieverven van deze verzameling ernstig zijn vervuild maar het ontbrak ons aan voldoende middelen om deze te laten reinigen. Om dit alsnog te kunnen realiseren zijn wij in het verslagjaar begonnen om voor deze reiniging, waarvan de kosten in het totaal - exclusief BTW -  ruim € 10.000 bedragen, fondsen te werven. In het verslagjaar is ons voor dit doel door een landelijk cultureel fonds € 2600 toegezegd. 

Door de vele tijd die aan de registratieactiviteiten is besteed heeft de actualisering van de inhoud van onze website in het verslagjaar onvoldoende aandacht gekregen. Nu deze activiteiten zijn afgerond zullen we in het komende jaar zowel de vorm als de inhoud van onze website actualiseren. Uit de vragen die ons worden gesteld blijkt dat onze website een zeer geschikt medium is voor ons contact met de buitenwereld, reden waarom wij aan de inhoud hiervan meer aandacht willen geven. Vergroting van de duidelijkheid en toegankelijkheid staan bij deze herziening voorop.

Een bescheiden bron van inkomsten wordt gevormd door de verkoop van boeken die door ons worden uitgegeven. De particuliere prijs van de gebonden uitgaven in kleur van Jannes de Vries en Wladimir de Vries kosten € 15 per exemplaar exclusief portokosten ad € 6,50. De uitgaven in zwart wit die nog leverbaar zijn kosten € 5 per exemplaar, exclusief portokosten ad € 3,80. De boeken zijn te bestellen bij het secretariaat. Dit kan ook informatie geven over de leveringsvoorwaarden die voor deze uitgaven voor de boekhandel gelden.

Financiën

Balans 31-12-17   31-12-18
Lopende rekening €   1.666,69   €   3.112,42
Spaarrekening € 33.527,74   € 28.535,47
Totaal € 35.194,43   € 31.647,89

 

Inkomsten     Uitgaven  
Verkoop boeken €   41,00   Archivering € 2843,50
Donaties € 614,50   Bankkosten €   166,98
Handgeld € 153,00   Inlijsten + vervoer €   908,44
Rente €     7.73   Bestuurskosten €     83,85
      Verzekering €   363,00
Totaal € 819,23   Totaal € 4365,77

In het totaal hebben de uitgaven het afgelopen jaar € 3346,54 meer bedragen dan de inkomsten. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor de inventarisatie, registratie en conservering van de aan ons toevertrouwde werken. Wij streven ernaar om met het verkrijgen van subsidies de financiële middelen te verwerven om meer restauratiewerkzaamheden te kunnen realiseren.

Uitgaven verschenen onder auspiciën van de SBBKG

Een overzicht van uitgaven van de SBBKG kunt u hier vinden.

Download

Het jaarverslag is ook te downloaden als pdf-bestand.